رفیقم رفته دسشویی -یهو داد زد “واااااایییی”

گفتم چی شد؟


 گفت :”مسواکم افتاد تو اون سوراخه!

بهش گفتم خونسرد باش بابافک کردم چی شده!

دیدم خیلی خونسرد اومد مسواکشو شست گذاشت دهنش!
نمیدونستم اینقد حرفام تاثیر گذار میتونه باشه  !

 

 

 

ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﭘﺴـﺮﯼ ﮐـﻪ ﻭﻗﺘـﯽ ﻧﺼـﻔﻪ ﺷـﺐ ﺗـﻮﮐﻮﭼـﻪ ﺗـﺎﺭﯾﮏ، ﺩﯾـﺪ ﯾـﻪ
ﺩﺧـﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺑـﺮﻭﺵ ﻣﯿـﺎﺩ، ﻣﺮﺩﻭﻧﮕـﯿﺶ ﺭﻭ ﯾـﺎﺩﺵ ﻧﺮﻓـﺖ ﻭ
ﺳـﺮﺷﻮ ﺑﺎﻻﮔـﺮﻓﺖ ﻭﭼـﻨﺎﻥ ﮔﻔـﺖ : ﭘﺨﺨﺨﺨﺨﺦ ! ﮐﻪ ﺩﺧـﺘﺮﻩ ﺍﺯﺗﺮﺱ ﺳـﻪ
ﮐﯿـﻠﻮ ﺭﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩﺵ ﺑﻌـﺪﺵ ﺩﺭﺟـﺎ ﺳـﮑﺘﻪ ﮐـﺮﺩ !
ﻭﺍﻻ ﺑﺨـﺪﺍ ﺍﺻـﻦ ﭼـﻪ ﻣـﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾـﻪ ﺩﺧـﺘﺮ ﺗﺎﻧﺼـﻔﻪ ﺷـﺐ ﺗﻮﮐـﻮﭼـﻪﻫﺎ
ﭘﺮﺳـﻪ ﺑﺰﻧـﻪ؟؟؟؟؟

 

 

 

داداشم رفته بود دستشویی که یهو برقا رفتن و داداشم شروع کرد به جیغ زدن و داد و بیداد کردن، بدو بدو رفتیم پیشش دیدم از ترس قرمز شده و میلرزه، میگم چی شده؟ میگه تو دستشویی داشتم زوووور میزدم یهو که برقا رفت ترسیدم فکر کردم از بس زور زدم چشمام درومده

 

 

 

ﺩﺧﺘﺮ: ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎﺍﺍ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻣﻮ ﺍﺯ
ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ
ﺩﻭﺳﺘﺶ: ﺧﺐ ﺍﯾﻦ ﮐﺠﺎﺵ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ؟؟؟؟ !!
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮ: ﺁﺧﻪ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﺲ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺱ
ﺍﻡ ﺍﺱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ (:


در 2حالت هر چقدر بخوای میتونی دختر رو اذیت کنی چون در این دو حالت کاری نمیتونه بکنه!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1-وقتی تازه لاک زده
2-وقتی کفش پاشنه بلند پوشیده
آي حال ميده آي حال ميده

 

هواکشِ توالت چیست :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وظیفه‌ی تولید صدا برای آرامش خاطر شخص مشغول در محل !!

به جان خودم بو بهانه‌ست

 

 

ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﻡ ﻏﺬﺍﻣﻮ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﭘﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺨﻮﺭﻡ
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻟﺠﺶ ﺩﺭﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭ
ﻣﻦ : ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻡ !
- ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﯽﺧﻮﺭﻥ
ﻣﻦ : ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ !
ـ ﭘﺲ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺳﺸﻮﯾﯽ؟ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺗﺎﻗﺖ
ﺑﺮﯾﻦ !!!!!!
ﻣﻨﻮﻣﯿﮕﯽ :| ( ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ )

 

 

منطق ریاضی چی میگه؟؟؟

.

.

.

.

میگه که هر مسأله ای که دیدی داره آسون حل میشه

بدون راه حلت اشتباهه !

 

 

میدونین چرا تشک رو قبل از دوختن با چوب میزنن؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
چون بعدا هرچی دید صداش درنیاد

 

 

یاروداشت توجمع تعریف میکرد :آره راهزنا به ما حمله کردن بیشترماروکشتن وبه بقیه تجاوز کردن! میبینه همه نگاش میکنن، میگه البته منم کشتن!!! :|