کجایی محبوب من کجایی؟؟؟؟؟؟؟

کجایی که اندازه سال ها سال با تو حرف دارم، آهن قدر که تمام شدنی نیست....

کجایی ببینی که یه لحظه ام یک روز می گذرد و روزم ماها طول می کشد وماهم سال ها ...

کجایی محبوب من که ببینی در چه رنجیم و تو در خوشبختی ....

بگذار برای آخرین بار ببینمت ... شاید لحظه ای درد دوریت کم شود و من...

توان نوشتن ندارن . برگرد . بگرد و توانی ده دست نا توان مرا . برگرد ....

 

 

بـه شـــوق ِ دیــــدارت …

چه آب و جـارویــی

راه انـــداخــتــه انـــد !

چشـم هـا و مـژه هـایـم

 


عاشق شدن چیز ساده ایست ….

آنقدر که همه ی انسانها توان تجربه کردن آن را دارند !

مهم
عاش