ﭘﺴﺮﺍ ﻓﻘﻂ 3 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻦ ... ؟ ! . . . ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﻭﻝ : ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻑ ﻧﯿﮕﺎﺵ ﮐﻦ ...ﻋﺠﺐ ﺩﺍﻓﯿﻪ ﻻﻣﺼﺐ !... ... ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺩﻭﻡ : ﺻﺪﺍﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺰﻩ ﺳﺖ ﺑﯽ ﺷﺮﻑ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﻮﻡ : ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪﻡ |: ﺣﺎﻻ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ 1 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻦ !... . . . ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻑ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ !!!

 

در تماس تلفنی با لره :

الو... غلام

_ بدو که زنت داره زایمان میکنه و میخواد بچه بیاره

_ باشه باشه الآن خودمو میرسونممن

سپس گوشی رو قطع کرد و شروع کرد به دویدن دوید دوید دوید دوید دوید

یه لحظه ایستاد و با خودش گفت:

الآن که موقع زایمانش نیست

اشکال نداره میرم می بینم

دوید دوید دوید دوید دوید دوید

دوباره ایستاد و باخودش گفت:

زن من که اصلا حامله نبود

اشکال نداره میرم می بینم قضیه چیه؟

دوید دوید دوید دوید دوید دوید

باز هم ایستاد و باخودش گفت:

من که اصلا ازدواج نکردم زن ندارم

اشکال نداره میرم ببینم قضیه چیه؟

دوید دوید دوید دوید دوید دوید

یه بار دیگه ایستاد و باخودش گفت:

اصلا من که غلام نیستم...!


دختره به دوست پسرش می گه:

برو يه نوشيدنی واسم بگير...

پسره: كولا يا پپسی

دختره: كولا

پسره: دايت يا عادی

دختره: دايت

پسره: قوطی يا شيشه

دختره: قوطی

پسره: كوچك يا بزرگ

دختره: اصلا نميخام .. واسم اب بيار

 پسره: معدنی يا لوله كشی

دختره: اب معدنی

پسره: سرد يا گرم

دختره: ميزنمتا

پسره: با چوب يا دمبای

دختره: حيووووووووووووووون

پسره: خر يا سگ

دختره: گمشو از جلو چشام

پسره: پياده يا با دو

دختره: با هرچی برو فقط نبينمت

پسره: باهام ميای يا تنها برم

دختره: ميام ميكوشمت

پسره: با چاقو يا ساطور

دختره: ساط