هیچ چیزی خوبتر از آن نیست که کسی را داشته باشیدکه ...

جزء جزء شما را تحسین کند ...                            شما را در سخت ترین لحظات بپذیرد....

وقتی گرفتار می شوید یاریتان کد ....

در هر شرایطی دوستتان بدارد و به خاطر داشتن شنا احساس خوشبختی نماید ...

 


هیچگاه از کسی که دوستتان دارد، به شما اهمیت می دهد و دلتنگتان می شود غفلت نکنید. شاید روزی از خواب بیدار شوید و بفهمید هنگامیکه به دنبال ستارگان بودید ماه را ز داده اید.

قلبی را پیدا منید که شما را در بدترین شرایطتان دوست بدارد و دستانی که شما را در ضعیف ترین موقعیتهایتان حمایت کند ....

قوی بودن به این معنا نیست که باید در زد و خورد ها شرکت کنید، قدرت واقعی یعنی آنقدر عاقل وبالغ شده باشید که از کنار یاوه گویی های افراد لاابالی بدون درگیری و مجادله با قامتی افراشته رد شوید .

آدم ها همیشه نیاز به نصیحت ندارند، گاهی تنها چیزی که واقعا به آن محتاجند، دستی است که بگیرد ، گوشی است که بشنود و قلبی است که آنها را درک کند .

به فرزتدان فقط شمردن یاد ندهید بلکه به آنها یاد دهید چه چیزهایی ارزش شمردن دارند .

1- مهربانی 

/   2- ایمان  

/   3-قدردانی  

/   4 - شجاعت  

/   5 - تلاش  

/   6 - صداقت  

/   7 - ادب 

/   8 - سخاوت

/   9 - بخشش

انسان های ضعیف انتقام می گیرند، انسانهای قوی می بخشند، انسان های باهوش نادیده می گیرند.

دورانی در زندگی وجود داشت که بین عشق و احترام باید یکی را انتخاب کنید، همیشه احترام را برگزینید، چرا که عشق بدون احترام دیری نخواهد پایید اما احترام می تواند به همراهش عشق حقیقی و ماندگار به ارمغان آورد.

اگه تو هم یه جمله داری، بگو اینجا بذارم