من که خودم این عکسو دیدم کپ کردم . به نظر من خیلی بدنش مشتیه و نــرمه که اینطوری کرده . نظر شما چیه؟