عکس عاشقانه

 

 

عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..


    امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!


    و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!


    و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…


    و غمــت سـهم ِ مــن!

==============================================================

شکـــ نک


 

خسته ام؛

 

خسته تر از آنی که خیانت کنم

 

تنهایم؛

 

تنها تر از آنی که عاشق شوم

 

=============================================================

147.png

 

 

دیشب در خواب ناگهان خدا در گوش من گفت:

 

تو را چه به عشق. . .

 

گفتم چرا؟

 

گفت تو خوابی و عشقت در آغوش دیگریست . . .

 

لبخندی زدم و گفتم :

 

خدایا این مخلوق توست . . .

 

شاید تو خوابی که خبر از رسم دنیایت نداری . . .

=================================================

شکـــ نک