عاشق اون لحظه م که دوست دخترت داره گریه میکنه؛

میاریش تو بغلت،
دست میکنی تو موهاش،
اون دستتم دور کمرش.
آروم بهش میگی غصه نخور، بیا اینو بخور.........
خیلی بی تربیتین :|
منظورش لیوان آب بوده؛ کنارشون رو میز

barrinhas10

امتحان داشتیم رفتیم سالن امتحانات همه کنار هم نشسته بودیم که استاد گفت:
بچه ها یکی درمیون میشینین یا خودم یکی در میون بکنمتون!
اصن کل سالن منفجر شد...

barrinhas10

داشتم به مخاطب خاصم اس ام اس میدادم که عروسک خوشگله من کجاست؟ اشتباهی به بابام دادم. جواب داد :(فرامنشوریه نمیشه گفت)
مدیونین اگه فک کنین فحش داد

barrinhas10

پسربه پدرگفت ازدختر همسایه خوشم میادوازش خاستگاری کردم, پدر گفت پسرم حقیقت اینه که اون خواهرته ونمیتونی باهاش ازدواج کنی ولی مادرت نفهمه
پسر به مادرماجرا رو میگه, مادر میگه توپسر این مرد نیستیو...
بزودی هرروز ساعت۲۲ و تکرار ان روز بعد ساعت ۱۱ از  GEM TV

barrinhas10

توهمایشی به زنامیگن الان به شوهراتون پیام بدین که عاشقتم وجواباشوباصدای بلندبخونین جوابا:
شما؟
اوه مریض شدی؟
عزیزم منم با منی؟
بازم ماشین رو کجا کوبوندی؟
من منظورت رو متوجه نمی شم؟
دوباره چه دست گلی به آب دادی؟
برو سر اصل مطلب چقدر پول لازم داری؟

barrinhas10

یه نصیحت ازیه بلا دیده :اگه با پسر عمه خودتون رفتین تو یه جمع.... اولین حرکتی که می کنید اونو معرفی کنید والا

barrinhas10

ازبس همراه اول پیامک آوای انتظار فرستاد و من نگرفتم...
پیام داده، مشترک موردنظر اگر وضعیت مالی شما تااین حد بد است عدد ۵ را به شماره***ارسال کنید
تابه شما کمک مالی شود
بازم هیچی نفرستادم. پیام داده گدا به این شماره تک بزن قطع کن
من :/

barrinhas10

بچه که بودیم همسایمون سگ داشتن
هر وقت واق واق می کرد داداشم صداشو در میاورد می کرد
یه بار زن همسایه از مامانم سراغ سگی که صداش از خونه ما میاد و گرفت واسه جفت گیری با سگ خودش
مامانم اومد خونه یه بلایی سر داداشم آورد که دیگه فقط صدا ماهی در میاره

 

بازم دارم ...

بیشتر بخوانید . . .

در این پست چند تا عکس باهال گذاشتم که بعضی ها روی عکس های معروف چسبوندن ...

ههه . کیو کی

 

 

 

 

بازم هست .. هه

بیشتر بخوانید . . .

یک داستان کاملا واقعی که در چین اتفاق افتاد!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

۰

わまぁら花やなたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは

やわマヤなた 名棚や探したい早見たかあやバカにかわ鼻高なわ谷中

はさなたかなあかさやなだや羅なやまなたあかさなや帆な肉違耶な
だや

なやまなたあかさなや帆なやまなたあかさなや帆なやまなたあかさ
なや帆

羅やわマヤなた 名棚なやまなたあかさなや帆なやまなたあかさなや帆

下目指し差が愛するなたさるかや探したい以下目指し差が愛するな
たさるか

なだ羅山な滝さやかあなやマヌらはや探したい以下目指し差が愛す
るなたさるか

や探したい以下目指し差が愛するなたさるかや探したい以下目指し
差が愛するな

以下目指し差が愛するなたさるかや探したい以下目指し差が愛する
なたさるか

花やなたまやかあさらやわはさたなはやなたきたなよいさは早見た
かあやバカに

たかなあかさやなやまなたあかさ なやや探したい以下目指し差が愛するなたさるか

 

واقعا ناراحت کننده بود !!!

من که اعصابم به هم ریخت اصلا !!!!!

به خصوص اونجایی که میگه:


まなたあかさ なや帆や探したい以下目指し差が愛するなたさるか

な肉違耶なだや羅やわマヤなた や探したい以下目指し差が愛するなたさるか

名棚や探したい以下や探したい以下目指し差が愛するなたさるか

対する 目指し回友人や探したい以下目指し差が愛するなたさるか

目指し差が愛する なたや探したい以下目指し差が愛するなたさるか

さるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉


واقعا داغون شدم

تو چی حالت خراب نشد؟